(هر كس در برآوردن نياز بيمارى بكوشد، گناهانش آمرزيده شود)این حدیپ ازکیست؟

(هر كس در برآوردن نياز بيمارى بكوشد، گناهانش آمرزيده شود)این حدیپ ازکیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی