کلمه \\" حساب \\" چند مرتبه در قرآن بکار رفته است ؟

کلمه \\" حساب \\" چند مرتبه در قرآن بکار رفته است ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی