اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند؟...

اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند؟...

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی