اگر انسان بینایی یک شاهین را داشت میتوانست پلاک یک ماشین را از چه فاصله ای بخواند؟

اگر انسان بینایی یک شاهین را داشت میتوانست پلاک یک ماشین را از چه فاصله ای بخواند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی