کدام حیوان است که هیچ وقت تشنه نمی شود و همیشه زره به تن دارد

کدام حیوان است که هیچ وقت تشنه نمی شود و همیشه زره به تن دارد

تاکنون 14 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • لاکپشت (12 نفر)
  • دلفین (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی