کدام حیوان است که هیچ وقت تشنه نمی شود و همیشه زره به تن دارد

کدام حیوان است که هیچ وقت تشنه نمی شود و همیشه زره به تن دارد

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • لاکپشت (5 نفر)
  • دلفین (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی