طبقه ی یک های کدام یک از اعداد زیر هنگام با حروف نوشتن نوشته نمی شود؟

طبقه ی یک های کدام یک از اعداد زیر هنگام با حروف نوشتن نوشته نمی شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی