اولین کسی که لاحول ولاقوه الا العلی العظیم فرمود

اولین کسی که لاحول ولاقوه الا العلی العظیم فرمود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی