نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است از کدام شاعر است؟

نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است از کدام شاعر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی