در مصراع زیر(ستاره تابان)چیست؟.......باز امشب ای ستاره ی تابان نیامدی

در مصراع زیر(ستاره تابان)چیست؟.......باز امشب ای ستاره ی تابان نیامدی

تاکنون 26 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • استعاره (19 نفر)
  • تشبیه (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی