کدام پیامبر به عنوان پدر مومنان معرفی شده

کدام پیامبر به عنوان پدر مومنان معرفی شده

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت موسی (ع) (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی