این عبارت ترجمه کدام آیه است : « اجابت می کنم دعای آنکه مرا بخواند »

این عبارت ترجمه کدام آیه است : « اجابت می کنم دعای آنکه مرا بخواند »

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی