چطوری امکان داره که ۴ نفر زیر چتر برن ولی هیچ کدوم خیس نشن ؟

چطوری امکان داره که ۴ نفر زیر چتر برن ولی هیچ کدوم خیس نشن ؟

تاکنون 37 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • من چ میدونم (28 نفر)
  • امکان نداره (9 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی