نور در 1 ثانیه میتواند چند دور به دور زمین بچرخد؟

نور در 1 ثانیه میتواند چند دور به دور زمین بچرخد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی