مس ........ فلز پر مصرف دنیاست.

مس ........ فلز پر مصرف دنیاست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی