نام وزیر امور خارجه اسبق امریکا/shima /

نام وزیر امور خارجه اسبق امریکا/shima /

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی