بلندی شترمرغ به دو متر و نیم و وزنش به....کیلو میرسد .

بلندی شترمرغ به دو متر و نیم و وزنش به....کیلو میرسد .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی