اولین سوره ای که حروف مقطعه دارد

اولین سوره ای که حروف مقطعه دارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی