برای تهیه گچ بنایی از کدام کانی استفاده می شود؟

برای تهیه گچ بنایی از کدام کانی استفاده می شود؟

تاکنون 23 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ژیپس (21 نفر)
  • انیدریت (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی