رشد تعداد ماشین ها در جهان ، ... برابر رشد جمعیت دنیاست.mina72

رشد تعداد ماشین ها در جهان ، ... برابر رشد جمعیت دنیاست.mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی