«الباسقات» نام دیگر کدام سوره است؟

«الباسقات» نام دیگر کدام سوره است؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • «ق» (2 نفر)
  • «لیل» (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی