برنامه های ساکن در حافظه د رکدام قسمت نوار وظیفه دیده می شود؟

برنامه های ساکن در حافظه د رکدام قسمت نوار وظیفه دیده می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی