بارالکتریکی جسم یاqمساوی است با:

بارالکتریکی جسم یاqمساوی است با:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی