واژه \\"یوم\\"{روز}چندباردر قرآن تکرارشده است؟

واژه \\"یوم\\"{روز}چندباردر قرآن تکرارشده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی