ره هایی را که شیطان انسان را به نافرمانی از خدا وسوسه میکند چیست؟

ره هایی را که شیطان انسان را به نافرمانی از خدا وسوسه میکند چیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی