آیه شریفه» و ما لھم من دونه من ولیّ و لا شرک فی حکمه احداً »اشاره به چیست؟(omid2000)

آیه شریفه» و ما لھم من دونه من ولیّ و لا شرک فی حکمه احداً »اشاره به چیست؟(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی