در کدامیک از گیاهان زیر محل ذخیره مواد غذایی با بقیه متفاوت است؟

در کدامیک از گیاهان زیر محل ذخیره مواد غذایی با بقیه متفاوت است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی