کشور ولز در کدام قاره است؟؟

کشور ولز در کدام قاره است؟؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اروپا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی