معنی و فارسی اینكلمه انگلیسی=videocassette/Recorder

معنی و فارسی اینكلمه انگلیسی=videocassette/Recorder

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • تابلو (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی