مفاد نخستين پيمان در عقبه ......،........،.......، بود.

مفاد نخستين پيمان در عقبه ......،........،.......، بود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی