معنی کلمه یdisable؟____هری پاتر__

معنی کلمه یdisable؟____هری پاتر__

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی