يك نوسانگر در يك دقيقه 120 بار حركت رفت و برگشت دارد. دوره آن را محاسبه كنيد.

يك نوسانگر در يك دقيقه 120 بار حركت رفت و برگشت دارد. دوره آن را محاسبه كنيد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی