محيط هاي مناسب براي تشكيل سنگواره ها كه مستقيم ترين شواهد براي تغيير گونه ها را ارائه مي كنند، كدام گزينه است؟

محيط هاي مناسب براي تشكيل سنگواره ها كه مستقيم ترين شواهد براي تغيير گونه ها را ارائه مي كنند، كدام گزينه است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی