کدام شاعر زیر سروده های طنز دارد؟

کدام شاعر زیر سروده های طنز دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی