بند پوتین را بستن کنایه از چیست؟

بند پوتین را بستن کنایه از چیست؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آماده شدن (6 نفر)
  • رفتن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی