در این بیت چه صنعتی بکار رفته است؟ (بی وفایی، دل من از غصه داغون شده)

در این بیت چه صنعتی بکار رفته است؟ (بی وفایی، دل من از غصه داغون شده)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی