نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس بخوانیم به معنای «قدرت و توان» می‌شود؟

نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس بخوانیم به معنای «قدرت و توان» می‌شود؟

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • «سوره طه» (12 نفر)
  • «سوره دهر» (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی