واژه \\"قلم\\"چندباردر قرآن تکرارشده است؟

واژه \\"قلم\\"چندباردر قرآن تکرارشده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی