شتر مرغ در چند دقیقه چند لیتر اب میخورد

شتر مرغ در چند دقیقه چند لیتر اب میخورد

تاکنون 45 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 10 دقیقه 20 لیتر (36 نفر)
  • 1دقیقه 80 لیتر (9 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی