این بیت از كدام شاعر هست:شیر بی یال و اشكم كه دید --- اینچنین شیری خدا هم نافرید

این بیت از كدام شاعر هست:شیر بی یال و اشكم كه دید --- اینچنین شیری خدا هم نافرید

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی