کدام حیوان همه چیز را خاکستری می بیند ؟؟؟

کدام حیوان همه چیز را خاکستری می بیند ؟؟؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اسب (3 نفر)
  • فیل (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی