\\"دل به دریا زدن\\" استعار از چیست؟

\\"دل به دریا زدن\\" استعار از چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی