یارم چو قدح بدست گیرد.بازار بتان شکست گیرد

یارم چو قدح بدست گیرد.بازار بتان شکست گیرد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی