این شعر از کیست؟شب ایستاده خیره نگاه او بر چارچوب پنجره من

این شعر از کیست؟شب ایستاده خیره نگاه او بر چارچوب پنجره من

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی