شکیبایی با خدا ٬ ... است.

شکیبایی با خدا ٬ ... است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی