کوتیکول در کدام یک از اجزای گیاهان علفی نازک تر و یا وجود ندارد؟mina72

کوتیکول در کدام یک از اجزای گیاهان علفی نازک تر و یا وجود ندارد؟mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی