آنچیست که چیستان است که اول چهارپا دارد بعد از زمانی دوپا می شود و سرآخر دارای سه پا می شود؟

آنچیست که چیستان است که اول چهارپا دارد بعد از زمانی دوپا می شود و سرآخر دارای سه پا می شود؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گوساله (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی