اگر از کودکی پرسیدند که اتومبیل چیست؟میگویید چیزی است که راه میرود.کلمه چیز همان است که در منطق به ان .............

اگر از کودکی پرسیدند که اتومبیل چیست؟میگویید چیزی است که راه میرود.کلمه چیز همان است که در منطق به ان .............

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی