دندان مصنوعی در کجا اختراع شد؟

دندان مصنوعی در کجا اختراع شد؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ایران (3 نفر)
  • مصر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی