اگر ..........فردی آسیب ببیند فرد هنگام راه رفتن تلوتلو می خورد و اعمال خود را به طور غیرماهرانه انجام می دهد

اگر ..........فردی آسیب ببیند فرد هنگام راه رفتن تلوتلو می خورد و اعمال خود را به طور غیرماهرانه انجام می دهد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی