نیروی لازم برای راندن قایقی با سرعتkm/h 4 و توان 7.5 kw چه قد است ( اشکمهر)

نیروی لازم برای راندن قایقی با سرعتkm/h 4 و توان 7.5 kw چه قد است ( اشکمهر)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی